Διαδικασία

Πολιτικοί γάμοι τελούνται δυνάμει του Περί Γάμων Νόμου Ν104(Ι)/2003.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται προσωπικά στον Δήμο Έγκωμης προσκομίζοντας τα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύναψη πολιτικού γάμου:
(1)  Κύπριοι πολίτες
 • Ένορκο Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση, η οποία θα πρέπει να γίνει στο Οικογενειακό Δικαστήριο (οδός Διαγόρου 8, Κρητικός Τower, 9ος-11ος όροφος, Λευκωσία) και της οποίας η ημερομηνία να μην είναι πέραν των δύο (2) μηνών.
 • Βεβαίωση από τον Ληξίαρχο Γάμων (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, οδός Χείλωνος, 1457 Λευκωσία), της οποίας η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των δύο (2) μηνών.
 • Δελτίο Ταυτότητας 
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως
 • Αν είναι διαζευγμένοι: Επιπλέον της ένορκης δήλωσης και της βεβαίωσης από τον Ληξίαρχο Γάμων απαιτείται η προσκόμηση του Πολιτικού Διαζυγίου (το οποίο να είναι σφραγισμένο από τον Πρωτοκολλητή του Οικογενειακού Δικαστηρίου ότι είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο μετά την πάροδο των 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του)
 • Αν είναι χήροι: Επιπλέον της ένορκης δήλωσης και της βεβαίωσης από τον Ληξίαρχο Γάμων απαιτείται η προσκόμηση του Πιστοποιητικού Θανάτου του συζύγου που είναι θανών.
 • Προαιρετικά: Βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου Θαλασσαιμίας / Μεσογειακής Αναιμίας

(2)  Αλλοδαποί (Ευρωπαίοι και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών)

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από Επίσημη Αρχή (Υπουργείο Εσωτερικών / Ληξιαρχείο / Δημαρχείο) της χώρας τους, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των έξι (6) μηνών.
 • Διαβατήριο (θεωρημένο σε περίπτωση υπηκόου τρίτης χώρας)
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως
 • Αν είναι διαζευγμένοι: Επιπλέον του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται η προσκόμιση του Διαζυγίου
 • Αν είναι χήροι: Επιπλέον του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Θανάτου του συζύγου που είναι θανών
 • Προαιρετικά: Βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου Θαλασσαιμίας / Μεσογειακής Αναιμίας

Σημ.:

 • Τα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά (ή στα αγγλικά) από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στην Κύπρο ή από επίσημη αρχή της χώρας προέλευσης των ενδιαφερομένων και πιστοποιημένη από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
 • Το πρωτότυπο Πιστοποιητικό πρέπει να είναι επικυρωμένο με σφραγίδα Apostille σε περίπτωση που η χώρα του ενδιαφερομένου έχει υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961).
 • Εάν η χώρα προέλευσης του ενδιαφερομένου δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης, το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και (α) της Διπλωματικής Αποστολής (Πρεσβείας/Προξενείου) της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα ή (β) σφραγίδα της Διπλωματικής Αποστολής (Πρεσβείας/Προξενείου) της χώρας του στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Αν πρόκειται για αλλοδαπούς που διαμένουν πάνω από τρεις (3) μήνες στην Κύπρο, απαιτείται επιπρόσθετα ένορκος δήλωση στο Οικογενειακή Δικαστήριο και βεβαίωση από τον Ληξίαρχο Γάμων στην Κύπρο (πβ. διαδικασία για Κυπρίους) για την οικογενειακή τους κατάσταση, της οποίας η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των δύο (2) μηνών.
Διαδικασίες τέλεσης πολιτικού γάμου
Με Κανονική Διαδικασία – € 128
 • Δήλωση και υπογραφή γνωστοποιήσεων από τα δύο μέρη ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμου και τέλεση γάμου μετά την παρέλευση 15 ημερών και όχι περισσότερο από 3 μήνες.
 • Αν ο γάμος δεν τελεστεί μέσα σε τρεις μήνες από την επίδοση των γνωστοποιήσεων, οι γνωστοποιήσεις που δόθηκαν και κάθε μεταγενέστερη διαδικασία θα είναι άκυρες.
Με Επίσπευση – € 281
 • Δήλωση ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμου και τέλεση Γάμου την ίδια ημέρα από την υποβολή της αίτησης ή σε λιγότερο από 15 ημέρες. (Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να ειδοποιηθεί ο αρμόδιος λειτουργός τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα.)
Γενικές Πληροφορίες
 • Οι ενδιαφερόμενοι για να συνάψουν πολιτικό γάμο πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.  Ο πολιτικός γάμος μπορεί να επιτραπεί σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους αν προσκομίσουν γραπτή συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.
 • Τα πολιτικά διαζύγια ισχύουν μετά την πάροδο 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, γιατί εντός των 42 ημερών μπορεί να υποβληθεί έφεση.  Μετά το τέλος των 42 ημερών πρέπει να σφραγιστεί από το δικαστήριο ότι δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε έφεση.
 • Η τελετή γάμου είναι πολύ απλή. Διαρκεί μόνο 10-15 λεπτά περίπου. Στην τελετή απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (πρέπει να προσκομίσουν Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο), οι οποίοι με την υπογραφή τους μαρτυρούν για την τέλεση του γάμου.
 • Αμέσως μετά την τέλεση του γάμου δίδεται πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου στο ζευγάρι, υπογραμμένο από τον Λειτουργό Τέλεσης Γάμου. Αν το ζευγάρι επιθυμεί περισσότερα πιστοποιημένα αντίγραφα του πιστοποιητικού γάμου τους, μπορεί να τα ζητήσει. Το κάθε πιστό αντίγραφο στοιχίζει €13.
 • Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τους πολιτικούς γάμους επικοινωνήστε με τον κ. Σωκράτη Σαρρή στο τηλ. 22464796 ή email politismos@engomi.org, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Civil Marriages

Civil Marriages can be solemnized according to the Marriage Law N104(Ι)/2003 of the Republic of Cyprus.

Interested parties must personally apply to Municipality of Engomi (3 Erechtheiou street, 2413 Engomi, Lefkosia/Nicosia, Cyprus) providing all necessary documents/certificates required in order to get married:

CYPRIOTS

 1. Copy of Affidavit that clearly describes the applicant’s marital status (single/ divorced/widowed) and the name of the person that the applicant intends to get married to. The affidavit is valid only for 1 month from its date of issue. The original document must be submitted to the Civil Weddings Registry with the application form in order to get the relevant Non-marriage certificate. (Applicants must apply at the Family Court, 27 Diagorou str., Lefkosia/Nicosia)
 2. Original Non-marriage Certificate from the Civil Weddings Registrar (Civil Registry and Migration Department, Ministry of Interior, Cheilonos str., 1457 Lefkosia/Nicosia). In order to receive the above mentioned certificate it is necessary that both applicants appear personally to the Civil Registry and Migration Department and submit the relevant application and original affidavit. In case of divorced or widowed persons the relevant documents (finalized divorce papers or death certificate of spouse) should be presented. The Non-marriage certificate is valid for two (2) months from the date of issue. For further information you may visit the website of the at www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/CRMD.nsf
 3. Divorce Certificate (if applicable)
 4. Death Certificate of Spouse (if applicable)
 5. Birth Certificate
 6. ID Card
 7. Certificate for Thalassemia Hematologic Diagnosis (blood analysis for Mediterranean Anemia) (optional)

FOREIGNERS

 1. Recent Certificate of Marital Status from Government Authority (i.e Town Hall, Ministry of Interior, Registry Office, Embassy etc). This certificate is valid for six (6) months from the date of issue.
 2. Divorce Certificate (if applicable)
 3. Death Certificate of Spouse (if applicable)
 4. Birth Certificate
 5. Passport (and valid visa or temporary residence permit)
 6. Certificate for Thalassemia Hematologic Diagnosis (blood analysis for Mediterranean Anemia) (optional)

All the above documents must be legalized as follows:

In case the country of origin of the applicant has signed the Hague Convention of 1961 to be certified with the Apostille stamp OR in case the country of origin of the applicant has not signed the Hague Convention of 1961 to be certified by the Ministry of Foreign Affairs of the country of origin of the applicant and then by the Embassy/Consulate of Cyprus in his/her country.

The documents must be recent, original and officially translated into Greek (or English) by Press and Information Office (PIO) in Cyprus (Apelli str., 1456 Lefkosia/Nicosia). The original and the translated documents must be presented together to our offices.

 1. In case the applicant lives in Cyprus for 3 months and more or is a student in Cyprus or works in Cyprus, the following documents must also be submitted:

(a) Copy of Affidavit that clearly describes the applicant’s marital status (single/ divorced/widowed) and the name of the person that the applicant intends to get married to. The affidavit is valid only for 1 month from its date of issue. The original document must be submitted to the Civil Weddings Registry with the application form in order to get the relevant Non-marriage certificate. (Applicants must apply at the Family Court, 27 Diagorou str., Lefkosia/Nicosia)

(b) Original Non-marriage Certificate from the Civil Weddings Registrar (Civil Registry and Migration Department, Ministry of Interior, Cheilonos str., 1457 Lefkosia/Nicosia). In order to receive the above mentioned certificate it is necessary that both applicants appear personally to the Civil Registry and Migration Department and submit the relevant application and original affidavit. In case of divorced or widowed persons the relevant documents (finalized divorce papers or death certificate of spouse) should be presented. The Non-marriage certificate is valid for 2 months from the date of issue. For further information you may visit the website of the at www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/CRMD.nsf

Interested parties must be over 18 years old. If either party of the intended marriage, is under 18 years of age (and over 16), the written consent of the parents or the legal guardian of such party, must be presented to our Officer on their application.

PROCEDURES

There are two procedures for Civil Marriage.

 • Special License Procedure

If the couple has special reason for marrying early it will follow the Special procedure whereby they can get married the same day of their application or less than fifteen days. In this case, is better to make an appointment with our office.

 • Normal procedure (Notice of Marriage)

In this case the couple will sign the notice of Marriage and can get married after 15 days from the day of their application but not later than 3 months.

GENERAL INFORMATION

Our working days and hours are Mondays to Fridays from 8.00 a.m. till 3 p.m.

During the ceremony 2 witnesses are required to be present, bringing their ID card (Cypriots) or Passports (foreigners).

The marriage is celebrated in Greek or English. The ceremony is very simple and takes about 15 minutes. After the celebration of marriage the couple, the witnesses and the Marriage Officer signs the certificates and we give to the couple 1 original certificate of marriage.

For certified true copy of the Certificate of Marriage the couple must apply at the Civil Marriage Office of Engomi Municipality.

The fees for the above procedures of civil marriage are as follows:

Special License Procedure:                                        281 € (euros)

Normal procedure (Notice of marriage):                  128 € (euros)

Extra fees

Certified true copy of certificate of marriage:                      13 € (euros) per copy

Copy of any other document from our archive:                 17 € (euros)

For any further information concerning the procedure of civil marriage and in order to arrange an appointment for the application or the celebration of a marriage, please contact during working hours with Mr Sokratis Sarris, tel. 00357-22464796 or e-mail politismos@engomi.org

print