Ημερήσια Διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 4/12/2012


Πληροφορείστε πως το Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί μόνο μια συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου την Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 5.00 μ.μ.Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:1.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.30 – Πρακτικά Συνεδριάσεων


            ΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 20/2012, ημερ. 20/11/2012.


 


2.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.1(ι) – Προσωπικό, εργατικά θέματα


            Απασχόληση ωρομίσθιων στο Δήμο ΄Εγκωμης σε γραφειακά καθήκοντα.  Eπιστολή         Υπουργείου Εσωτερικών ημερ. 15/11/2012.


 


3.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.0.1(Ν) – Προσωπικό – Γενικά θέματα υπαλλήλων


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.16.01(ι) – Προσωπικό – Εργατικά θέματα


            Συνάντηση Δημάρχου και Αντιδημάρχου με Συντεχνίες.  Ενημέρωση για τα θέματα που    συζητήθηκαν με τις Συντεχνίες.


 


4.0       Aρ. Φακ. Α/Α53 – Παναγιώτης Λανίτης


            ΄Ερευνα που διενήργησε ο αν. δημοτικός γραμματέας για τον εργάτη Παναγιώτη Λανίτη.


 


5.0       Aρ. Φακ. ΔΕΒ 19/98 – ΟCCHIO


            ΛΕΥ/1798/20009/Γ – ΛΕΥ/2462/2009/Γ


            Ειδοποίηση Επιβολής δυνάμει του άρθρου 46, από την Πολεοδομική Αρχή για το   υποστατικό      ΟCCHIO.


 


6.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.243.0.7(α) – Ο περί της σύναψης συμβάσεων (προμήθειες, έργα και             υπηρεσίες) Νόμος του 2003 (Ν101(1)/2003 και Κανονισμοί


            (i) Ενημέρωση δημοτικού συμβουλίου για την κατάργηση των περί της Σύναψης Συμβάσεων             (Προμήθειες, ΄Εργα και Υπηρεσίες( (Δημοτικοί) Κανονισμοί του 2004 (ΚΔΠ 489/2004) και τη         δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 6.7.2012 με αρ. 4578 των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων    Συμβάσεων Προμηθειών,       ΄Εργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και             Κοινότητες) Κανονισμοί του     2012 (KΔΠ 243/2012).


 


            (ii) Kατάργηση των αποφάσεων που καταγράφονται στο πρακτικό του Συμβουλίου           Προσφορών του Δήμου ΄Εγκωμης αρ. 1/2004, ημερ. 26/10/2004 και αντικατάστασή τους με             τις αντίστοιχες πρόνοιες της παρ. 3(α),(β) του Καν. 4 (Αρμόδια όργανα χειρισμού         διαγωνισμών που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων της ΚΔΠ 243/12.


 


7.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.29.0.3(36β) – Σωτήρης Δράκος


            Επαναφορά του θέματος για εκκρεμούσες υποθέσεις – Ενημέρωση από προϊστ.   οικονομικών υπηρεσιών για τις ενέργειες που έκανε, μετά τη συνεδρία του δημοτικού            συμβουλίου ημερ. 20/11/2012.


 


8.0       Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.29.0.3(45β) – Παγκράτης Λιβέρας


            Επαναφορά του θέματος για εκκρεμούσες υποθέσεις – Ενημέρωση από προϊστ.   οικονομικών υπηρεσιών για τις ενέργειες που έκανε, μετά τη συνεδρία του δημοτικού            συμβουλίου ημερ. 20/11/2012.


 


9.0       Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.65.8 –  Διαφημίσεις


            9.1       Αίτημα εταιρείας Niche Ataliotis για ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας στο τεμ. 813,                      Φ/.Σχ. ΧΧΙ.53.Ε2, παρά τον κυκλικό κόμβο της Λεωφ. Αρχαγγέλλου.


 


            9.2       Αίτημα εταιρείας Super Ad για ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας στον ιδιωτικό                              χώρο της Ιεράς Μονής Κύκκου, τεμ. αρ. 862, Φ/Σχ. ΧΧΙ.53.Ε2, παρά τον κυκλικό                           κόμβο της Λεωφ. Αρχαγγέλου.


 


            9.3       Αίτημα εταιρείας Polytropo Advertising Ltd για ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας              στο τεμ. 813, Φ/.Σχ. ΧΧΙ.53.Ε2, παρά τον κυκλικό κόμβο της Λεωφ. Αρχαγγέλλου.


 


10.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.245.0.3.0.1/11 – Συμβόλαιο με Olympic Ins. Ltd για την ασφάλιση: Mηχ.             Οχημάτων, Ευθύνης Εργοδότη, Αστικής Ευθύνης


            Ατύχημα της κας Χρυσταλλένης Μυριάνθους έξω από τον πολυχώρο Eleon Leisure Parκ στην περιοχή της Αμερικάνικης πρεσβείας.  Επιστολή της ασφαλιστικής εταιρείας Οlymbic    Ins. Ltd για το συμβιβασμό που επήλθε σχετικά με την απαίτηση της κας Χρ. Μυριάνθους.


 


11.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.264.11 – Koινωνικές Εκδηλώσεις –  Δραστηριότητες


            Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.211.11 – Φιλανθρωπικές εισφορές


            Επισκέψεις δημοτικού συμβουλίου σε ευαγή ιδρύματα.


 


12.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.211.11 – Φιλανθρωπικές εισφορές


            Πακέτα Αγάπης Δήμου ΄Εγκωμης σε συνεργασία με τους Ιερούς Ναούς, για τα      Χριστούγεννα.  Ενημέρωση από Δήμαρχο.


 


13.0     Aρ. Φακ. ΔΕΒ106/11 – Ανδρέας Γεωργίου και άλλη


            Επιστολή του δικηγόρου Στέφανου Α. Σκορδή ημερ. 28/11/2012 εκ μέρους του πελάτη του            Ανδρέα Γεωργίου, σχετικά με την έκδοση της άδειας οικοδομής του.  Υπηρεσιακό σημείωμα          αρ. (8) του φακέλου.


 


14.0     Aρ. Φακ. Δ.Ε.5.280.0.8 – Εξοικονόμηση ενέργειας


            Επιστολή Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών ημερ. 16/11/2012, για ενίσχυση των    δραστηριοτήτων του Γραφείου μέσω καταβολής ετήσιας εισφοράς.


  


15.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.264.0.24 – Εθελοντισμός


            Εθελοντισμός – Πρόγραμμα Εθελοντισμού Δήμου ΄Εγκωμης.  Ενημέρωση από Δήμαρχο.             Πρακτικά σύσκεψης ημερ. 27/11/2012.


 


16.0     Διάφορα

print