“Ημερήσια διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 21/10/2014”


Η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 5:00 μ.μ. 


 


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 


1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.31 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 15/2014, ημερ. 2/10/2014.


 


2.0           Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.167.5- Διαχειριστική Επιτροπή


Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ.5/2014, ημερ. 20/10/2014, για


·       Ενστάσεις επί τελών σκυβάλων και


·       Προϋπολογισμός 2015


 


3.0               Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.185.2- Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος


Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ.4/2014 ημερ. 2/10/2014.


 


4.0           Δ.Ε. 5.219.0.11 – Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων


Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής αρ.6/2014 ημερ. 21/10/2014.


 


5.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.29.0.3(45γ)- Παγκράτης Λιβέρας


Ενημέρωση από τη Δημοτική Σύμβουλο κα Ειρήνη Λοϊζίδου σχετικά με την επαφή που είχε με την εταιρεία Άτρωτος Λτδ. (επαναφορά θέματος  προηγούμενης συνεδρίας).


 


6.0           Αρ.Φακ. Β701/68 – Αθηνά Σωτήρη Κυριάκου & άλλες


Σημείωμα από την κα Στέλλα Αγαθοκλέους, Τεχνικό σχετικά με αίτηση για έκδοση τροποποιητικής άδειας για προσθήκες/ μετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή.


 


7.0           ΔΕΒ5/01- Woolworth Commercial Centre Ltd


Επιστολές από την εταιρεία Woolworth Commercial Centre Ltd, ημερ.14/10/2014.


 


8.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.541.0.56- Μέλαθρον Ευγηρίας


Επιστολή από το Μέλαθρον Ευγηρίας ημερ. 7/10/2014.


 


9.0     Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.176.1- Άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών


          Εξέταση αιτήσεων για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.


Καλυπτική έγκριση για άδειες οινοπνευματωδών ποτών.


 


10.0   Διάφορα


 

print