“Ημερήσια διάταξη συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 2/2/2016”

Η επόμενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ.


 


Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 


  


1.0           Αρ. Φακ. Δ.Ε.5.4.34 – Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου


΄Εγκριση πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 1/16, και ημερ. 19/1/2016.


 


2.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.219.0.1(γ)- Τεχνική Επιτροπή, Επιτροπή Διαφημιστικών Πινακίδων και Επιτροπή Τροχαίας.


          Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ. 1/2016, ημερ. 27/1/2016.


 


3.0           Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.185.2- Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος


Έγκριση πρακτικών επιτροπής αρ. 1/2016, ημερ. 26/1/2016.


 


4.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.31.0.7(ε)- Αντιπλημμυρικό Έργο Κλήμου


Ενημέρωση για επιτόπου επίσκεψη του ΤΑΥ, ΕΤΕΚ και Δήμου Έγκωμης.


 


5.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.22.0(δ)- Φορολογία αποκομιδής σκυβάλων


Σημείωμα από κ. Λοΐζο Κυριάκου, ημερ. 18/1/2016 και νομική συμβουλή από νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Παύλο Αγγελίδη.


 


6.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.171.0.3(η)- Ενστάσεις/ απαντήσεις για καθαρισμό οικοπέδων


          Έγκριση πρακτικών adhoc επιτροπής αρ. 1/2016, ημερ. 26/1/2016 για εξέταση ενστάσεων που αφορούν χρεώσεις για καθαρισμό οικοπέδων.


 


7.0     Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.5.15-Προϋπολογισμοί


Επαναφορά θέματος από συνεδρία αρ. 17/2015.


 


8.0     Αρ. Φακ.Δ.Ε.5.8.0.1- Αναλογιστική Μελέτη Ταμείου Συντάξεων


Έγκριση από Δημοτικό Συμβούλιο της συμμετοχής του Δήμου Έγκωμης στη μελέτη.


 


9.0     Αρ.Φακ.ΔΔΕ 324- Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ


Ενημερωτικό σημείωμα από την κα Ευαγγελία Τζιρτζιπή ημερ. 22/1/2016, για πινακίδες.


 


10.0    Αρ.Φακ.Δ.Ε.5.186.0.3(γ)- Δημοτική Χορωδία


Σημείωμα από κ. Σωκράτη Σαρρή, ημερ. 26/1/2016 για συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας Έγκωμης σε εκδήλωση της Κίνησης Καθηγητών «Αλλαγή», αφιερωμένη στον ήρωα Πετράκη Γιάλλουρο.


         


11.0    Διάφορα

print