Πλήρωση κενών θέσεων Πολυδύναμου Κέντρου

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ


 


Το Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Έγκωμης δέχεται αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων για τη λειτουργία του Καλοκαιρινού Σχολείου. Διάρκεια απασχόλησης από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015.


 


Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν αναγνωρισμένο πτυχίο Φυσικής Αγωγής ή Πληροφορικής ή Καλών Τεχνών ή Δασκάλου ή Νηπιαγωγού ή Κοινωνικού Λειτουργού.


 


Οι ιδιόχειρες αιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα καθώς και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, πρέπει να υποβληθούν προσωπικά το αργότερα μέχρι την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015, η ώρα 12:00 μ., στο γραφείο του Πολυδύναμου Κέντρου, οδός Ανδρέα Πατσαλίδη 19Α, 2408 Έγκωμη.


 


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κα Ζωή Αργυρίδου στο τηλέφωνο 22453886.

print