Προκήρυξη προσφορών για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων πρασίνου


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013


ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2013


1.    Ο Δήμος Έγκωμης ζητά προσφορές για τον καθαρισμό οικοπέδων και χώρων πρασίνου για το έτος 2013.


2.   Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του    Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή των κρατών που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή άλλων χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία, και που έχουν καταβάλει το αντίτιμο για την αγορά των Εγγράφων Προσφορών σύμφωνα με την παράγραφο Α4.2 πιο κάτω. Νοείται ότι ο ΕΟΧ καθορίζεται από τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται.


3.    Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή των εγγράφων προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Έγκωμης, στη διεύθυνση, Ερεχθείου 3, 2413 Έγκωμη, Λευκωσία, τηλ.: 22453864, Φαξ: 22352521, από την 28/1/2013  και όχι αργότερα από έξι (6) ημέρες πριν από την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών δηλαδή μέχρι 15/2/13.


4.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Προσφορών, αφού πληρώσουν το ποσό των € 30,00 – συν Φ.Π.Α. στο Δημοτικό Ταμείο το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά. Το ποσό αυτό δεν θα επιστρέφεται.


5.    Οι προσφορές θα συνοδεύονται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού, για το ποσό των € 2.000,00.6.    Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες σε φάκελο και να απευθύνονται προς το Δήμο Εγκωμης, να φέρουν στην πάνω δεξιά γωνία του φακέλου την ένδειξη με τα στοιχεία της συγκεκριμένης προσφοράς, όπως αυτά αναφέρονται πιο πάνω και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών στα γραφεία του Δήμου Έγκωμης, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, 22/2/2013.


27/1/2013                                                                                         


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ

print