Σχέδια για εγκατάσταση μικρής κλίμακας Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κατοικίες και τοπικές αρχές για το 2013


 Bρίσκονται σε εφαρμογή 4 σχέδια για εγκατάσταση μικρής κλίμακας Φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) σε κατοικίες και τοπικές αρχές για το 2013.


 Α. Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ΦΒ μέχρι 3 kW σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών που θα ισχύει το Net metering (Δηλαδή θα συμψηφίζεται η ενέργεια που παράγεται από το ΦΒ σύστημα με αυτή που θα καταναλώνεται από το δίκτυο). Θα εγκριθούν για επιχορήγηση 2.000 αιτήσεις.  Η χορηγία αντιστοιχεί στο εφ’ άπαξ ποσό ύψους εννιακοσίων ευρώ (€900) για κάθε εγκατεστημένο kW, με μέγιστο ποσό χορηγίας τα δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€2.700) ανά σύστημα.


Τα έντυπα αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου http://www.cie.org.cy/#fusika-proswpa


 


Β. Σχέδιο όπου θα επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων μέχρι 3 KW σε κατοικίες και θα επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ενέργεια που παράγεται από το ΦΒ σύστημα με αυτή που θα καταναλώνεται από το δίκτυο. Θα εγκριθούν 3.000 αιτήσεις. Δεν θα δίνεται επιπλέον χορηγία. Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τις 10 Ιουλίου 2013 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013. Η ΑΗΚ θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την αίτηση εντός 7 ημερών. Στην περίπτωση που η αίτηση εγκρίνεται, το κόστος εξέτασης της αίτησης είναι 250 ευρώ που θα καταβάλλονται στην ΑΗΚ μετά την έγκριση (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του νέου μετρητή και κόστος ελέγχου σύνδεσης).


Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα


http://www.cera.org.cy/main/data/articles/net_metering04_07_2013.pdf


 


Γ. Σχέδιο όπου θα επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων μέχρι 3 KW σε κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών αρχών και θα επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ενέργεια που παράγεται από το ΦΒ σύστημα με αυτή που θα καταναλώνεται από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Θα εγκριθούν 65 αιτήσεις. Δεν θα δίνεται επιπλέον χορηγία. Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τις 10 Ιουλίου 2013 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013. Η ΑΗΚ θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την αίτηση εντός 7 ημερών. Στην περίπτωση που η αίτηση εγκρίνεται, το κόστος εξέτασης της αίτησης είναι 250 ευρώ που θα καταβάλλονται στην ΑΗΚ μετά την έγκριση (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του νέου μετρητή και κόστος ελέγχου σύνδεσης).


Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα


http://www.cera.org.cy/main/data/articles/net_metering04_07_2013.pdf


 


Δ. Σχέδιο χορηγιών για εγκατάσταση αυτόνομων (μη ενωμένα με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας) φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικής δυναμικότητας μέχρι 7kW για οικιστικές μονάδες και μέχρι 20kW για οργανισμούς που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα (σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύματα, τους δήμους και τις κοινότητες και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα), η επιχορήγηση θα είναι 55% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού με μέγιστο ποσό χορηγίας τις €20.000, συνδυασμένα ή όχι με άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.


Τα έντυπα αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου http://www.cie.org.cy


 

print