Σχέδιο προώθησης εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους»


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας του Σχεδίου προώθησης εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων με τίτλο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους». Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων :


Κατηγορία A : Φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3KW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (“Νet-Μetering”).


– A1. Συστήματα για κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από ευάλωτους και ευπαθείς καταναλωτές (Με χορηγία ύψους 900 ευρώ/kW). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 1,2 MW.


– A2. Συστήματα για κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από μη ευάλωτους καταναλωτές (Χωρίς Χορηγία). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 13,5 MW.


– A3. Συστήματα για κτίρια που αποτελούν έδρα αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης (Χωρίς Χορηγία). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 0,3 MW.


 


Κατηγορία Β: Φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 500kW το κάθε ένα σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες.


– Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 5 MW.Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014, μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας επενδύσεων (ή μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε αναθεώρησης του Σχεδίου) ως ακολούθως :


 Κατηγορίες Α2 και Α3: από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) , σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της ΡΑΕΚ.


 Κατηγορία Α1: από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ,


 Κατηγορία Β : από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).


Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ιστοσελίδες www.cie.org.cy,  www.cera.org.cy, www.mcit.gov.cy, www.eac.com.cy και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της ΑΗΚ, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και στα γραφεία του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου.


Σχέδιο «Ηλιακή Ενέργεια για όλους»


 

print