Τέλη αποκομιδής σκυβάλων 2014Ο Δήμος Έγκωμης πληροφορεί το κοινό ότι έχουν σταλεί οι λογαριασμοί για τα  τέλη αποκομιδής σκυβάλων 2014, οι οποίοι είναι πληρωτέοι μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2014. Μετά την εν λόγω ημερομηνία θα επιβάλλεται η από το Νόμο καθοριζόμενη επιβάρυνση, ίση με το 10% του τέλους. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής ενστάσεων σχετικά με τα τέλη αυτά, είναι η 30ή  Σεπτεμβρίου 2014.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΜε βάση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έγκωμης, εκπτώσεις επί των τελών σκυβάλων δικαιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:α)  Συνταξιούχοι


·  Με μηνιαίες συνολικές συντάξεις και των δύο συζύγων (σύνταξη λόγω αφυπηρέτησης, σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.λ.π) από €0-€480, θα επιβάλλεται τέλος €22.00.


·  Με μηνιαίες συνολικές συντάξεις και των δύο συζύγων (σύνταξη λόγω αφυπηρέτησης, σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.λ.π.), που υπερβαίνουν τα €481 αλλά δεν υπερβαίνουν τα €683.00 θα επιβάλλεται τέλος €35.00.


·  Με μηνιαίες συνολικές συντάξεις και των δύο συζύγων (σύνταξη λόγω αφυπηρέτησης, σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.λ.π.) που υπερβαίνουν τα €683.00, αλλά δεν υπερβαίνουν τα €854.00 θα επιβάλλεται τέλος €52.00.


Οι πιο πάνω μειώσεις θα παραχωρούνται, εφόσον διαπιστώνεται κατόπιν έρευνας που θα διεξάγει η Υπηρεσία, ότι οι συνταξιούχοι δεν διαμένουν με τα παιδιά τους, αλλά διαμένουν σε ξεχωριστή μονάδα.


β) Πολύτεκνοι


Μείωση 25% στην κατηγορία πολύτεκνης οικογένειας. Δικαιούχοι θα είναι οικογένειες που λαμβάνουν κρατικό επίδομα (Ν/314/87) τουλάχιστον για τα δύο παιδιά της οικογένειας, προσκομίζοντας την βεβαίωση κρατικού επιδόματος, καθώς επίσης και την κάρτα πολυτέκνων του τρέχοντος έτους.


γ) Φοιτητές με πλήρη φοίτηση σε Πανεπιστήμιο (να προσκομίζεται βεβαίωση πλήρης φοίτησης από το Πανεπιστήμιο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος). Μείωση  25% νοουμένου ότι δεν διαμένουν με τους γονείς τους.


δ) Διαζευγμένες μητέρες: Μείωση 25% σε διαζευγμένα άτομα (άνδρα/γυναίκα) με κηδεμονία παιδιών ή/και χήρες/οι, με κηδεμονία παιδιών, με μηνιαίο εισοδηματικό κριτήριο μέχρι €1.500.


ε) Λήπτες δημοσίου βοηθήματος: Μείωση 50%


 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.


 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 22-453874, 22-453848, 22-464794, Δήμος Έγκωμης


Κατεβάστε τα σχετικά έντυπα:
Έντυπο διεκδίκησης μειώσεων επί των τελών αποκομιδής σκυβάλων (έντυπο ενστάσεων)
Δήλωση αλλαγής διεύθυνσης διαμονής


 
print