Ανακοίνωση Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας για τα τέλη αποχετεύσεων

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, ΕΓΚΩΜΗΣ, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, ΛΑΤΣΙΩΝ, ΓΕΡΙΟΥ, ΤΣΕΡΙΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ,

ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ)

Το Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας πληροφορεί τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας στους Δήμους Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Λακατάμιας, Λατσιών, Γερίου και Τσερίου και στις Κοινότητες Κοκκινοτριμιθιάς, Παλιομετόχου και Αγ. Τριμιθιάς ότι η τελευταία ημερομηνία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το έτος 2018 παρατείνεται μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2018.  

Σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία από την 8η Δεκεμβρίου 2018, θα επιβάλλεται επιβάρυνση επί του απλήρωτου ποσού ίση με πέντε τοις εκατόν (5%) στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός τεσσάρων (4) μηνών και επιπρόσθετη επιβάρυνση ίση με 15% στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής, δηλαδή μετά την 7η Απριλίου 2019.

Το κοινό μέχρι την 7η Δεκεμβρίου 2018 μπορεί να πληρώσει τα αποχετευτικά τέλη στα Γραφεία του Συμβουλίου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, 1010 Λευκωσία, στις Τράπεζες και Συνεργατικά Ιδρύματα ή ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας JCC.   Από την 8η Δεκεμβρίου 2018 τα τέλη μπορούν να πληρωθούν μόνο στα Γραφεία το Συμβουλίου.

Ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που εμπίπτει εντός των ως άνω αναφερόμενων Δήμων ή/και Κοινοτήτων και οι οποίοι δεν έχουν λάβει ειδοποίηση για πληρωμή τελών, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Συμβούλιον είτε επισκεπτόμενοι τα Γραφεία του είτε στο τηλέφωνο 22398500.

print