Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τη θέση Λειτουργού Κήπων και Πρασίνου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο Δήμος Έγκωμης δημοσιοποιεί τον κατάλογο αποτελεσμάτων, κατά σειρά επιτυχίας, στη γραπτή εξέταση που έγινε στις 08.10.2022 (η θέση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Aρ. 5450, στις 22.07.2022), Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο, και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Αρ, 6(1) του 1998 έως 2021 (Οι Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2021), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί κατά σειρά επιτυχίας αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο για κάθε κενή θέση που έχει δημοσιευτεί, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι αυτοί πληρούν τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα, καθώς και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως έχουν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση, στα πλαίσια της προκήρυξης της θέσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) KENHΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ

print