Ιστοσελίδα Οργανισμού Νεολαίας για θέματα πολιτικής για τη νεολαία

Το Τμήμα Πολιτικής του Οργανισμού Νεολαίας ανακοινώνει τη δημιουργία ιστοσελίδας για τα θέματα πολιτικής για τη νεολαία, την οποία μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://youthpolicy.onek.org.cy/

Στην ιστοσελίδα αυτή, μπορεί να βρει κανείς όλες τις πληροφορίες για τη Στρατηγική για τη Νεολαία, τα διάφορα εργαλεία συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση πολιτικής, τα συμβουλευτικά σώματα, όπως επίσης και τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συνεργασίες του ΟΝΕΚ στον τομέα της νεολαίας. Σημαντικό εργαλείο της σελίδας είναι η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (e-library), η οποία διαθέτει ένα πλούσιο αρχείο με όλα τα έγγραφα της Στρατηγικής, κείμενα πολιτικής, αποτελέσματα ερευνών και διαβουλεύσεων του ΟΝΕΚ, αναφορές συνεδρίων και πολλά άλλα.

Η ιστοσελίδα παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας να υποβάλουν ηλεκτρονικά έγγραφα, θέσεις πολιτικής ή εργαλεία που έχουν προκύψει από τις δραστηριότητες τους και αφορούν θέματα πολιτικής για τη νεολαία (όπως κοινωνική ενσωμάτωση, youth work, συμμετοχή, εκπαίδευση & κατάρτιση κ.ά.).

Επιδίωξη του Οργανισμού είναι η σελίδα αυτή να καταστεί ένα πολύτιμο και χρήσιμο εργαλείο για τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους εκπροσώπους Υπουργείων και υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα νεολαίας, τους ακαδημαϊκούς, τους ερευνητές, όσους εργάζονται εθελοντικά ή επαγγελματικά στον τομέα της νεολαίας και όλους τους νέους/νέες γενικότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 22402641/22402602 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

print