Τέλος αποκομιδής σκυβάλων για το έτος 2020 και μετά

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 84 του περί Δήμων Νόμου του 1985 (Ν.111/1985), όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 29/7/2019 (αρ.συν.11/2019), από το έτος 2020 και μετά, τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων για όλες τις κατοικίες/διαμερίσματα που διατίθενται προς ενοικίαση, θα επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη και όχι στον ενοικιαστή, τακτική που ήδη εφαρμόζουν και άλλοι Δήμοι. Εάν οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες έχουν οποιαδήποτε μεταξύ τους συμφωνία για πληρωμή του τέλους αποκομιδής σκυβάλων, αυτό δεν αφορά και ούτε δεσμεύει τον Δήμο, αφού αποτελεί ιδιωτική συμφωνία μεταξύ των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών.

Το Τμήμα Φόρων του Δήμου Έγκωμης θα δέχεται ενστάσεις από τους ιδιοκτήτες, όταν οι ενοικιαστές τους εμπίπτουν σε κριτήρια εκπτώσεων, παρουσιάζοντας πέραν του ενοικιαστηρίου συμβολαίου και όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σχετική ενημέρωση για τα κριτήρια αυτά αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.engomi.org

Η πιο πάνω πολιτική δεν θα εφαρμοστεί σε περιπτώσεις υποστατικών που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικό σκοπό. Ωστόσο, ο εκάστοτε ιδιοκτήτης επαγγελματικού υποστατικού θα πρέπει να προσκομίζει στον Δήμο αντίγραφο του ενοικιαστηρίου συμβολαίου για σκοπούς επιβολής των σχετικών τελών/δικαιωμάτων στον ενοικιαστή του.

print