Υποτροφίες για δημότες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Το Πανεπιστήμιο Frederick αποφάσισε να παραχωρήσει τις πιο κάτω αναφερόμενες υποτροφίες σε δημότες του Δήμου Έγκωμης. Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα συμβατικά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής ανάλογα του προγράμματος σπουδών.


Α. Προπτυτιακά Συμβατικά Προγράμματα Σπουδών Υποτροφίες βάσει επίδοσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Για μαθητές απόφοιτους του ακαδημαϊκού έτους 202021που υπηρέτησαν στρατιωτική θητεία στην Ε.Φ. και μαθητές και μαθήτριες απόφοιτους του ακαδημαϊκού έτουε 202122:
1
.Δύο (2) ολικές υποτροφίες διδάκτρων για μαθητές /μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 1920.
2. Τέσσερις (4) υποτροφίες 50% των διδάκτρων για μαθητές /μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου1818,99.
3. Οκτώ (8) μερικές * υποτροφίες για μαθητές /μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17-17,99.

* Οι μερικές υποτροφίες αφορούν ποσοστό από1020% των διδάκτρων, βάσει απολυτηρίου και βαθμολογίες σε επιμέρους μαθήματα.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1° ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του/της φοιτητή/φοιτήτριας. Από το 2° έτος σπουδών, αναλόγως της επίδοσής τους στο Πανεπιστήμιο, θα μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες με βάση το σχέδιο υποτροφιών για φοιτητές που συνεχίζουν τις σπουδές τους και θα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν άλλες εκπτώσεις /μειώσεις εφόσον βέβαια πληρούν τα σχετικά κριτήρια.


Β. Μεταπτυχιακά Συμβατικά Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Μάστερ
Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν διάφορα σχέδια υποτροφιών για τα πιο πάνω προγράμματα που αφορούν απόφοιτους τόσο του Πανεπιστημίου Frederick όσο και άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων. Οι υποτροφίες , ύψους μέχρι και 50% των διδάκτρων, καλύπτουν ολόκληρο το μεταπτυχιακό πρόγραμμα90 ECTS.

Το Πανεπιστήμιο είναι διατεθειμένο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και να αξιολογήσει αιτήσεις από
υποψήφιους φοιτητές που θα προτείνει ο Δήμος.


Γ. Οικονομική Στήριξη και Βοηθήματα
Το Πανεπιστήμιο προσφέρει οικονομική βοήθεια σε νεοεισερχόμενους φοιτητές με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. 0 αριθμός των υποτροφιών, τα ποσά τους , καθώς και η επιλογή των υποψηφίων αποφασίζονται από ειδική επιτροπή. Επιπλέον, παρέχονται ειδικές εκπτώσεις σε φοιτητές από πολύτεκνες οικογένειες ή σε αδέλφια που σπουδάζουν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Frederick ή στο Frederick Institute of Technology.


Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο, θέτουμε στη διάθεσή σας για απόφοιτους με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα:
1. Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 20% των διδάκτρων.
2. Τρεις (3) υποτροφίες που θα καλύψουν το 10% των διδάκτρων.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1° ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας . Από το 2° έτος σπουδών διατηρούν το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης στην οικονομική επιτροπή του Πανεπιστημίου.


Δ. Αθλητικές Υποτροφίες
Παρέχονται
επίσης αθλητικές υποτροφίες ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή/τριας και της προσφοράς τους στις αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Frederick.


Παρακαλούμε υποβάλετε το ενδιαφέρον σας στον Δήμο Έγκωμης με τα σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την 19η Αυγούστου 2022

print