Αν ενδιαφέρεστε να συμπεριληφθείτε στον κατάλογο παραληπτών των Ενημερώσεων για εκδηλώσεις, δραστηριότητες και άλλα σημαντικά θέματα του Δήμου Έγκωμης, παρακαλούμε κατεβάστε, συμπληρώστε, υπογράψτε το ακόλουθο Έντυπο εγγραφής και παραδώστε το ιδιοχείρως στο Δημαρχείο Έγκωμης (υπ’ όψη κ. Σωκράτη Σαρρή), ή αποστείλετέ το στον Δήμο Έγκωμης με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 27504, 2430 Έγκωμη
Τηλεομοιοτυπία (fax): 22352521
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο (email): [email protected]

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Σημ.: Οι ενημερώσεις γίνονται μέσω μηνυμάτων στο κινητό σας τηλέφωνο (sms) ή/και στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email), αναλόγως της προτίμησής σας.

print