Πολιτικοί γάμοι τελούνται δυνάμει του Περί Γάμων Νόμου Ν.104(I)/2003.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται προσωπικά στον Δήμο Έγκωμης προσκομίζοντας τα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύναψη πολιτικού γάμου:
(1)  Κύπριοι πολίτες
 • Ένορκο Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση, η οποία θα πρέπει να γίνει στο Οικογενειακό Δικαστήριο (οδός Διαγόρου 8, Κρητικός Τower, 9ος-11ος όροφος, Λευκωσία).
 • Βεβαίωση από τον Ληξίαρχο Γάμων (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, οδός Χείλωνος, 1457 Λευκωσία), της οποίας η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των τριών (3) μηνών.
 • Δελτίο Ταυτότητας 
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως
 • Αν είναι διαζευγμένοι: Επιπλέον της ένορκης δήλωσης και της βεβαίωσης από τον Ληξίαρχο Γάμων απαιτείται η προσκόμηση του Πολιτικού Διαζυγίου (το οποίο να είναι σφραγισμένο από τον Πρωτοκολλητή του Οικογενειακού Δικαστηρίου ότι είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο μετά την πάροδο των 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του)
 • Αν είναι χήροι: Επιπλέον της ένορκης δήλωσης και της βεβαίωσης από τον Ληξίαρχο Γάμων απαιτείται η προσκόμηση του Πιστοποιητικού Θανάτου του συζύγου που είναι θανών.
 • Προαιρετικά: Βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου Θαλασσαιμίας / Μεσογειακής Αναιμίας

(2)  Αλλοδαποί (Ευρωπαίοι και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών)

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από Επίσημη Αρχή (Υπουργείο Εσωτερικών / Ληξιαρχείο / Δημαρχείο) της χώρας τους, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των τριών (3) μηνών.
 • Διαβατήριο (θεωρημένο σε περίπτωση υπηκόου τρίτης χώρας)
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως
 • Αν είναι διαζευγμένοι: Επιπλέον του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται η προσκόμιση του Διαζυγίου
 • Αν είναι χήροι: Επιπλέον του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Θανάτου του συζύγου που είναι θανών
 • Προαιρετικά: Βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου Θαλασσαιμίας / Μεσογειακής Αναιμίας

Σημ.:

 • Τα δημόσια έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά (ή στα αγγλικά) από Ορκωτό Μεταφραστή ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών (Ή από επίσημη αρχή/πιστοποιημένο μεταφραστή της χώρας προέλευσης των εγγράφων και ακολούθως πιστοποιημένα από Ορκωτό Μεταφραστή στην Κύπρο).
 • Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από άλλες χώρες πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα:
  • Με επισημείωση Apostille σε περίπτωση που η χώρα του ενδιαφερομένου έχει υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961). [Βάσει σχετικής Οδηγίας της Ε.Ε., συγκεκριμένα δημόσια έγγραφα που εκδόθηκαν από κράτος μέλος της Ε.Ε. (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης) εξαιρούνται από την υποχρέωση επικύρωσης με Apostille.]
  • Για δημόσια έγγραφα χωρών που δεν υπέγραψαν τη συνθήκη της Χάγης απαιτούνται:
   (α) Σφραγίδα Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και
   (β) Σφραγίδα πρεσβείας/προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή (ή αν δεν υπάρχει στην εν λόγω χώρα: σφραγίδα της πλησιέστερης πρεσβείας/προξενείου που είναι διαπιστευμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία)
   Ή
   (α) Σφραγίδα Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και
   (β) Σφραγίδα πρεσβείας/προξενείου της εν λόγω χώρας στην Κύπρο και
   (γ) Σφραγίδα Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου
 • Αν πρόκειται για αλλοδαπούς που βρίσκονται στην Κύπρο όχι για τουριστικούς σκοπούς (π.χ. εργασία, σπουδές) ή για χρονικό διάστημα περισσότερο από τρεις (3) μήνες, απαιτείται επιπρόσθετα ένορκος δήλωση στο Οικογενειακή Δικαστήριο και βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από τον Ληξίαρχο Γάμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, της οποίας η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των τριών (3) μηνών (πβ. διαδικασία για Κυπρίους).
Διαδικασίες τέλεσης πολιτικού γάμου
Με Κανονική Διαδικασία – € 128
 • Δήλωση και υπογραφή γνωστοποιήσεων από τα δύο μέρη ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμου και τέλεση γάμου μετά την παρέλευση 15 ημερών και όχι περισσότερο από 3 μήνες.
 • Αν ο γάμος δεν τελεστεί μέσα σε τρεις μήνες από την επίδοση των γνωστοποιήσεων, οι γνωστοποιήσεις που δόθηκαν και κάθε μεταγενέστερη διαδικασία θα είναι άκυρες.
Με Επίσπευση – € 281
 • Δήλωση ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμου και τέλεση Γάμου την ίδια ημέρα από την υποβολή της αίτησης ή σε λιγότερο από 15 ημέρες. (Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να γίνει συνεννόηση με τον  αρμόδιο λειτουργό τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα.)
Γενικές Πληροφορίες
 • Οι ενδιαφερόμενοι για να συνάψουν πολιτικό γάμο πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.  Ο πολιτικός γάμος μπορεί να επιτραπεί σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους αν προσκομίσουν γραπτή συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.
 • Οι ενδιαφερόμενοι για να συνάψουν πολιτικό γάμο δεν πρέπει να κωλύονται λόγω συγγένειας βάσει και των διατάξεων του σχετικού νόμου [π.χ. να μην είναι συγγενείς εξ αίματος μέχρι και του πέμπτου (ε’) βαθμού ή συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου (γ’) βαθμού].
 • Τα πολιτικά διαζύγια ισχύουν μετά την πάροδο 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, γιατί εντός των 42 ημερών μπορεί να υποβληθεί έφεση.  Μετά το τέλος των 42 ημερών πρέπει να σφραγιστεί από το δικαστήριο ότι δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε έφεση.
 • Η τελετή γάμου είναι πολύ απλή. Διαρκεί μόνο 10-15 λεπτά περίπου. Στην τελετή απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (πρέπει να προσκομίσουν Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο), οι οποίοι με την υπογραφή τους μαρτυρούν για την τέλεση του γάμου.
 • Αμέσως μετά την τέλεση του γάμου δίδεται πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου στο ζευγάρι, υπογραμμένο από τον Λειτουργό Τέλεσης Γάμου. Αν το ζευγάρι επιθυμεί περισσότερα πιστοποιημένα αντίγραφα του πιστοποιητικού γάμου τους, μπορεί να τα ζητήσει. Το κάθε πιστό αντίγραφο στοιχίζει 13 €.
 • Αντίγραφα πληροφοριών από το Μητρώο Γάμων στοιχίζουν 17 €.
 • Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τους πολιτικούς γάμους επικοινωνήστε με τον κ. Σωκράτη Σαρρή στο τηλ. 22464796 ή email [email protected], κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Πληροφορίες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά με το περιεχόμενο του κανονισμού (άρθρο 21): κοινό κείμενο

Πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία ορισμένων δημόσιων εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών

Σύμφωνα με κανονισμό της ΕΕ που προωθεί την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, ορισμένα δημόσια έγγραφα και τα επικυρωμένα αντίγραφά τους απαλλάσσονται από την επικύρωση και τη διατύπωση της επισημείωσης εντός της ΕΕ από τις 16 Φεβρουαρίου 2019. Για ορισμένα από αυτά τα έγγραφα (βλέπε παρακάτω με έντονους χαρακτήρες), μπορείτε επίσης να ζητήσετε πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο για την αποφυγή των μεταφραστικών απαιτήσεων και, σε κάθε περίπτωση, επικυρωμένη μετάφραση που εκπονήθηκε σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να γίνεται αποδεκτή.

Η απαλλαγή από την επικύρωση και τη διατύπωση της επισημείωσης ισχύει μόνο για τα έγγραφα και τα επικυρωμένα αντίγραφά τους που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές κράτους μέλους και υποβάλλονται στις δημόσιες αρχές άλλου κράτους μέλους. Πρόκειται για:

–           έγγραφα τα οποία προέρχονται από δικαστήριο ή δικαστικό υπάλληλο·

–           διοικητικά έγγραφα·

–           συμβολαιογραφικές πράξεις·

–           επίσημα πιστοποιητικά προσαρτημένα σε ιδιωτικά έγγραφα·

–           διπλωματικά και προξενικά έγγραφα.

Επιπλέον, η απαλλαγή ισχύει μόνο για τα έγγραφα που βεβαιώνουν ένα ή περισσότερα από τα γεγονότα που απαριθμούνται κατωτέρω. Οι ενδείξεις με έντονους χαρακτήρες υποδηλώνουν ότι διατίθεται πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο για τα εν λόγω έγγραφα. Επισημαίνεται ότι δεν εκδίδονται όλα τα τυποποιημένα έντυπα σε όλα τα κράτη μέλη.

 • γέννηση
 • θάνατο
 • το κατά πόσον ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή
 • όνομα
 • γάμο, ικανότητα για σύναψη γάμου και οικογενειακή κατάσταση
 • διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση γάμου
 • καταχωρισμένη συμβίωση, ικανότητα για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και κατάσταση από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης
 • λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση καταχωρισμένης συμβίωσης
 • γονική ιδιότητα ή υιοθεσία
 • κατοικία και/ή διαμονή
 • ιθαγένεια
 • λευκό ποινικό μητρώο
 • υποψηφιότητα ή ψηφοφορία στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή σε δημοτικές εκλογές σε άλλο κράτος μέλος

Πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε άλλο κράτος μέλος και πρέπει να υποβάλλεται μαζί με το δημόσιο έγγραφο στο οποίο επισυνάπτεται.

Όταν ένα κράτος μέλος επιτρέπει την υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου δημόσιου εγγράφου αντί για το πρωτότυπο, οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους πρέπει να αποδέχονται επικυρωμένα αντίγραφα που έχουν εκδοθεί στο κράτος μέλος όπου εκδόθηκε το δημόσιο έγγραφο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό και τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EL/public_documents

Civil Marriages can be solemnized according to the Marriage Law N104(Ι)/2003 of the Republic of Cyprus.

Interested parties must personally apply to Municipality of Engomi (3 Erechtheiou street, 2413 Engomi, Lefkosia/Nicosia, Cyprus) providing all necessary documents/certificates required in order to get married:

(1) CYPRIOTS

 • Copy of Affidavit that clearly describes the applicant’s marital status (single/ divorced/widowed) and the name of the person that the applicant intends to get married to. The affidavit is valid only for 1 month from its date of issue. The original document must be submitted to the Civil Weddings Registry with the application form in order to get the relevant Non-marriage certificate. (Applicants must apply at the Family Court, 27 Diagorou str., Lefkosia/Nicosia)
 • Original Non-marriage Certificate from the Civil Weddings Registrar (Civil Registry and Migration Department, Ministry of Interior, Cheilonos str., 1457 Lefkosia/Nicosia). In order to receive the above mentioned certificate it is necessary that both applicants appear personally to the Civil Registry and Migration Department and submit the relevant application and original affidavit. In case of divorced or widowed persons the relevant documents (finalized divorce papers or death certificate of spouse) should be presented. The Non-marriage certificate is valid for three (3) months from the date of issue. For further information you may visit the website of the at www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/CRMD.nsf
 • Divorce Certificate (if applicable)
 • Death Certificate of Spouse (if applicable)
 • Birth Certificate
 • ID Card
 • Certificate for Thalassemia Hematologic Diagnosis (blood analysis for Mediterranean Anemia) (optional)

(2) FOREIGNERS

 • Recent Certificate of Marital Status from Government Authority (i.e Town Hall, Ministry of Interior, Registry Office, Embassy etc). This certificate is valid for three (3) months from the date of issue.
 • Divorce Certificate (if applicable)
 • Death Certificate of Spouse (if applicable)
 • Birth Certificate
 • Passport (and valid visa or temporary residence permit)
 • Certificate for Thalassemia Hematologic Diagnosis (blood analysis for Mediterranean Anemia) (optional)

NOTES:

 • The documents must be recent, original and officially translated into Greek (or English) by certified translator who is registered in the Register of Sworn Translators  in Cyprus (OR by a certified translator of the applicant’s country and a certified translator in Cyprus). The original and the translated documents must be presented together to our offices.
 • All the public documents must be legalized as follows:
  • In case the country of origin of the applicant has signed the Hague Convention of 1961 to be certified by Apostille stamp. [Pursuant to an EU Regulation, certain public documents (e.g. Certificate of Marital Starus, Birth Certificate) are exempt from legalisation and the apostille formality within the EU.]
  • In case the country of origin of the applicant has not signed the Hague Convention of 1961 to be certified:
   (a) by the Ministry of Foreign Affairs of applicant’s country and then
   (b) by the Embassy/Consulate of  the Republic of Cyprus in applicant’s country.
          OR
          (a) by the Ministry of Foreign Affairs of applicant’s country and
   (b) by the Embassy/Consulate of  applicant’s country in the Republic of Cyprus and
   (c) by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus.
 • In case the applicant lives in Cyprus for 3 months and more or isn’t in Cyprus for tourism (e.g. student, working), the following documents must also be submitted:

(a) Copy of Affidavit that clearly describes the applicant’s marital status (single/ divorced/widowed) and the name of the person that the applicant intends to get married to. The original document must be submitted to the Civil Weddings Registry with the application form in order to get the relevant Non-marriage certificate. (Applicants must apply at the Family Court, 27 Diagorou str., Lefkosia/Nicosia)

(b) Original Non-marriage Certificate from the Civil Weddings Registrar (Civil Registry and Migration Department, Ministry of Interior, Cheilonos str., 1457 Lefkosia/Nicosia). In order to receive the above mentioned certificate it is necessary that both applicants appear personally to the Civil Registry and Migration Department and submit the relevant application and original affidavit. In case of divorced or widowed persons the relevant documents (finalized divorce papers or death certificate of spouse) should be presented. The Non-marriage certificate is valid for three (3) months from the date of issue. For further information you may visit the website of the at www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/CRMD.nsf

Interested parties must be over 18 years old. If either party of the intended marriage, is under 18 years of age (and over 16), the written consent of the parents or the legal guardian of such party, must be presented to our Officer on their application.


PROCEDURES
There are two procedures for Civil Marriage.

 • Normal procedure (Notice of Marriage) – 128 €
  In this case the couple will sign the notice of Marriage and can get married after 15 days from the day of their application but not later than 3 months.
 • Special License Procedure – 281 €
  If the couple has special reason for marrying early, it will follow the Special procedure whereby they can get married the same day of their application or less than fifteen days. In this case, is better to make an appointment with our office.

GENERAL INFORMATION

Our working days and hours are Mondays to Fridays from 8.00 a.m. till 3 p.m.

During the ceremony 2 witnesses are required to be present, bringing their ID card (Cypriots) or Passports (foreigners).

The marriage is celebrated in Greek or English. The ceremony is very simple and takes about 15 minutes. After the celebration of marriage the couple, the witnesses and the Marriage Officer signs the certificates and we give to the couple 1 original certificate of marriage.

For certified true copy of the Certificate of Marriage the couple must apply at the Civil Marriage Office of Engomi Municipality.

The fees for the above procedures of civil marriage are as follows:

Special License Procedure:                                        281 € (euros)

Normal procedure (Notice of marriage):                  128 € (euros)

Extra fees

Certified true copy of certificate of marriage:                      13 € (euros) per copy

Copy of any other document from our archive:                 17 € (euros)

For any further information concerning the procedure of civil marriage and in order to arrange an appointment for the application or the celebration of a marriage, please contact during working hours with Mr Sokratis Sarris, tel. 00357-22464796 or e-mail [email protected]

Information by Commission and Member States on the contents of the Regulation (Article 21): common text

Information concerning the circulation between Member States of certain public documents

Pursuant to an EU Regulation which promotes the free movement of citizens, certain public documents and their certified copies are exempt from legalisation and the apostille formality within the EU from 16 February 2019. For some of these documents (see below in bold), you can also request a multilingual standard form to avoid translation requirements and, in any case, a certified translation made in any EU Member State must be accepted.

The exemption from legalisation and the apostille formality only applies to documents and their certified copies issued by the public authorities of a Member State and presented to the public authorities of another Member State. Such are:

–           documents emanating from a court or a court official;

–           administrative documents;

–           notarial acts;

–           official certificates placed on private documents;

–           diplomatic and consular documents.

Furthermore, the exemption applies only to documents establishing one or more of the facts listed below. Entries in bold indicate that there is a multilingual standard form available for such documents. Please note that not all standard forms are issued in all Member States.

 • birth
 • death
 • a person being alive
 • name
 • marriage, capacity to marry and marital status
 • divorce, legal separation or marriage annulment
 • registered partnership, capacity to enter into a registered partnership and registered partnership status
 • dissolution of a registered partnership, legal separation or annulment of a registered partnership
 • parenthood or adoption
 • domicile and/or residence
 • nationality
 • absence of a criminal record
 • standing as candidates or voting in elections to the European Parliament or in municipal elections in another Member State

A multilingual standard form can only be used in another Member State and must be presented together with the public document to which it is attached.

Where a Member State permits the presentation of a certified copy of a public document instead of the original, the authorities of that Member State must accept a certified copy made in the Member State where the public document was issued.

More information on the Regulation and the multilingual standard forms can be found in the European e-Justice Portal:https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents?init=true

print