Πολιτικοί γάμοι τελούνται δυνάμει του Περί Γάμων Νόμου Ν.104(I)/2003.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται προσωπικά στον Δήμο Έγκωμης προσκομίζοντας τα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύναψη πολιτικού γάμου:

(Α)  Κύπριοι πολίτες

 1. Δελτίο Ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης
 3. Ένορκο Δήλωση ενώπιον του Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού ή Οικογενειακού Δικαστηρίου, η οποία θα πρέπει να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (άγαμος/διαζευγμένος/χήρος) και να αναφέρει το όνομα του προσώπου με το οποίο πρόκειται να συνάψει γάμο.
 4. Πιστοποιητικό Ελευθερίας απότην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των τριών (3) μηνών. Για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητο να προσκομιστεί η προαναφερόμενη ένορκος δήλωση.
  [Αν Κύπριος  ενδιαφέρεται να συνάψει γάμο με Υπήκοο Τρίτης Χώρας, θα πρέπει να απευθυνθεί για το εν λόγω Πιστοποιητικό στη Ληξίαρχο Γάμων (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης)].
 5. Σε περίπτωση Διαζυγίου: Απαιτείται και η προσκόμιση του Πολιτικού Διαζυγίου (στο οποίο να αναγράφεται ότι είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο μετά την πάροδο των 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του).
 6. Σε περίπτωση Χηρείας: Απαιτείται η προσκόμιση (α) του Πιστοποιητικού του προηγούμενου Γάμου και (β) του Πιστοποιητικού Θανάτου* του/της θανόντος/ούσης συζύγου.
 7. Προαιρετικά: Βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου Θαλασσαιμίας / Μεσογειακής Αναιμίας.

 

(Β)  Ευρωπαίοι πολίτες (μη Κύπριοι)

 1. Διαβατήριο ή Δελτίο Ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό Εγγραφής (γνωστό και ως “yellow slip”)
 3. Πιστοποιητικό Γέννησης (μεταφρασμένο)*
 4. Πιστοποιητικό Ελευθερίας / Οικογενειακής Κατάστασης* από Επίσημη Αρχή της χώρας τους (Υπουργείο Εσωτερικών / Ληξιαρχείο / Δημαρχείο), μεταφρασμένο (στα ελληνικά ή αγγλικά), του οποίου η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των τριών (3) μηνών.
  (Στην περίπτωση των Ελλαδιτών απαιτείται Άδεια Γάμου από το οικείο Δημαρχείο.)
 5. Ένορκο Δήλωση ενώπιον του Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού ή Οικογενειακού Δικαστηρίου, η οποία θα πρέπει να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (άγαμος/διαζευγμένος/χήρος) και να αναφέρει το όνομα του προσώπου με το οποίο πρόκειται να συνάψει γάμο.
 6. Αν Ευρωπαίος ενδιαφέρεται να συνάψει γάμο με Υπήκοο Τρίτης Χώρας απαιτείται επιπρόσθετα η προσκόμιση Πιστοποιητικού Ελευθερίας από τη Ληξίαρχο Γάμων (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης), του οποίου η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των τριών (3) μηνών.
 7. Σε περίπτωση Διαζυγίου: Απαιτείται και η προσκόμιση του τελεσίδικου Διαζυγίου* (μεταφρασμένου και δεόντως επικυρωμένου).
 8. Σε περίπτωση Χηρείας: Απαιτείται η προσκόμιση (α) του Πιστοποιητικού του προηγούμενου Γάμου και (β) του Πιστοποιητικού Θανάτου* του/της θανόντος/ούσης συζύγου (μεταφρασμένου και δεόντως επικυρωμένου).
 9. Προαιρετικά: Βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου Θαλασσαιμίας / Μεσογειακής Αναιμίας

  

(Γ)  Υπήκοοι Τρίτων Χωρών

 1. Διαβατήριο
 2. Άδεια Προσωρινής Παραμονής (γνωστή και ως “pink slip”) ή Θεώρηση εισόδου (visa). (Εάν η Άδεια Προσωρινής Παραμονής λήγει εντός ενός μήνα, θα πρέπει να προσκομιστεί και η απόδειξη πληρωμής νέας αίτησης για έκδοση Άδειας Προσωρινής Παραμονής στη Δημοκρατία.)
 3. Πιστοποιητικό Γέννησης* (μεταφρασμένο)
 4. Πιστοποιητικό Ελευθερίας / Οικογενειακής Κατάστασης* από Επίσημη Αρχή της χώρας τους (Υπουργείο Εσωτερικών / Ληξιαρχείο / Δημαρχείο), μεταφρασμένο και δεόντως επικυρωμένο*, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των τριών (3) μηνών.
  [Για τους Βρετανους υπηκόους απαιτείται Πιστοποιητικό Ελευθερίας (Letter of no marriage certificate / No trace letter) από το Γραφείο του Κεντρικού Ληξιαρχείου του Ηνωμένου Βασιλείου (General Register Office), επικυρωμένο με Apostille. Στην περίπτωση που το εν λόγω πιστοποιητικό δεν καλύπτει τους τελευταίους 18 μήνες, απαιτείται επιπρόσθετα και Υπεύθυνη Δήλωση Ελευθερίας (Single Statutory Declaration) ενώπιον ενεργού δικηγόρου ή συμβολαιογράφου του Ηνωμένου Βασιλείου, επικυρωμένη με Apostille.] 
 5. Ένορκο Δήλωση ενώπιον του Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού ή Οικογενειακού Δικαστηρίου, η οποία θα πρέπει να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (άγαμος/διαζευγμένος/χήρος) και να αναφέρει το όνομα του προσώπου με το οποίο πρόκειται να συνάψει γάμο.
 6. Πιστοποιητικό Ελευθερίας από τη Ληξίαρχο Γάμων (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης), του οποίου η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των τριών (3) μηνών.
  (Σημειώσεις:
  α.
   Εάν οι ενδιαφερόμενοι είναι και οι δύο Υπήκοοι Τρίτων Χωρών και βρίσκονται στην Κύπρο με θεώρηση εισόδου για τουριστικούς σκοπούς, δεν απαιτείται η προσκόμιση του εν λόγω Πιστοποιητικού.
  β. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, απαιτείται η προσκόμιση του εν λόγω Πιστοποιητικού μόνο στην περίπτωση που ένας Βρετανός επιθυμεί να συνάψει γάμο με Υπήκοο Τρίτης Χώρας.)
 7. Σε περίπτωση Διαζυγίου: Απαιτείται και η προσκόμιση του τελεσίδικου Διαζυγίου* (μεταφρασμένου και δεόντως επικυρωμένου).
 8. Σε περίπτωση Χηρείας: Απαιτείται η προσκόμιση (α) του Πιστοποιητικού του προηγούμενου Γάμου και (β) του Πιστοποιητικού Θανάτου* του/της θανόντος/ούσης συζύγου (μεταφρασμένου και δεόντως επικυρωμένου).
 9. Προαιρετικά: Βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου Θαλασσαιμίας / Μεσογειακής Αναιμίας

  

* Σημειώσεις:

 • Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από άλλες χώρες πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά από Ορκωτό Μεταφραστή ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών (Ή από επίσημη αρχή/πιστοποιημένο μεταφραστή της χώρας προέλευσης των εγγράφων και ακολούθως πιστοποιημένα από Ορκωτό Μεταφραστή στην Κύπρο).
 • Τα δημόσια έγγραφα τα οποία εκδίδονται από άλλες χώρες, για να γίνουν αποδεκτά, πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα:
  • Με επισημείωση Apostille σε περίπτωση που η χώρα του ενδιαφερομένου έχει υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961). [Βάσει σχετικής Οδηγίας της Ε.Ε., συγκεκριμένα δημόσια έγγραφα που εκδόθηκαν από κράτος μέλος της Ε.Ε. (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης) εξαιρούνται από την υποχρέωση επικύρωσης με Apostille.]
  • Για δημόσια έγγραφα χωρών που δεν υπέγραψαν τη συνθήκη της Χάγης απαιτούνται:
   (α) Σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτούντος και
   (β) Σφραγίδα της πρεσβείας/προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτούντος (ή αν δεν υπάρχει στην εν λόγω χώρα: σφραγίδα της πλησιέστερης πρεσβείας/προξενείου που είναι διαπιστευμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία)
   Ή
   (α) Σφραγίδα Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτούντος και
   (β) Σφραγίδα πρεσβείας/προξενείου της εν λόγω χώρας στην Κύπρο και
   (γ) Σφραγίδα Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου

Διαδικασίες τέλεσης πολιτικού γάμου

Με Κανονική Διαδικασία – € 128

 • Δήλωση και υπογραφή γνωστοποιήσεων από τα δύο μέρη ενώπιον του Λειτουργού ΤέλεσηςΓάμου και τέλεση γάμου μετά την παρέλευση 15 ημερών και όχι περισσότερο από 3 μήνες.
 • Αν ο γάμος δεν τελεστεί μέσα σε τρεις μήνες από την επίδοση των γνωστοποιήσεων, οι γνωστοποιήσεις που δόθηκαν και κάθε μεταγενέστερη διαδικασία θα είναι άκυρες.

Με Επίσπευση – € 281

 • Δήλωση ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμου και τέλεση Γάμου την ίδια ημέρα από την υποβολή της αίτησης ή σε λιγότερο από 15 ημέρες. (Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να γίνει συνεννόηση με τον αρμόδιο λειτουργό τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα.)

Γενικές Πληροφορίες

 • Οι ενδιαφερόμενοι για να συνάψουν πολιτικό γάμο πρέπει να είναι ενήλικες, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ο πολιτικός γάμος μπορεί να επιτραπεί σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους αν προσκομίσουν γραπτή συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.
 • Οι ενδιαφερόμενοι για να συνάψουν πολιτικό γάμο δεν πρέπει να κωλύονται λόγω συγγένειας βάσει και των διατάξεων του σχετικού νόμου [π.χ. να μην είναι συγγενείς εξ αίματος μέχρι και του πέμπτου (ε’) βαθμού ή συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου (γ’) βαθμού].
 • Τα πολιτικά διαζύγια ισχύουν μετά την πάροδο 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, γιατί εντός των 42 ημερών μπορεί να υποβληθεί έφεση. Μετά το τέλος των 42 ημερών πρέπει να σφραγιστεί από το δικαστήριο ότι δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε έφεση και έχει καταστεί τελεσίδικο.
 • Δεν επιτρέπεται η τέλεση γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.
 • Η τελετή γάμου είναι πολύ απλή. Διαρκεί περίπου 20 λεπτά και γίνεται στα ελληνικά (ή στα αγγλικά) στο Δημαρχείο Έγκωμης κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. – 2:00 μ.μ.
 • Στην τελετή απαιτείται η παρουσία και η υπογραφή δύο (2) μαρτύρων, οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν Δελτίο Ταυτότητας (αν είναι Κύπριοι) ή Διαβατήριο (αν είναι αλλοδαποί).
 • Αμέσως μετά την τέλεση του γάμου δίδεται ένα πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου στο ζευγάρι, υπογεγραμμένο από τον Λειτουργό Τέλεσης Γάμου. Αν το ζευγάρι επιθυμεί περισσότερα πιστοποιημένα αντίγραφα του πιστοποιητικού γάμου τους, μπορεί να τα ζητήσει. Το κάθε πιστό αντίγραφο στοιχίζει 13 €.
 • Αντίγραφα πληροφοριών από το Μητρώο Γάμων στοιχίζουν 17 €.

Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας:

 • Δήμος Έγκωμης:

Ερεχθείου 3, 2413 Έγκωμη.

Ιστότοπος: www.engomi.org

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τους πολιτικούς γάμους επικοινωνήστε με τον κ. Σωκράτη Σαρρή στο τηλ. 22464796 ή email [email protected], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 • Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας:

Χαράλαμπου Μούσκου, Λευκωσία.

Ιστότοπος: http://www.supremecourt.gov.cy/judicial/sc.nsf/DMLDcourt_gr/DMLDcourt_gr?opendocument

Τηλ.: 22865527, 22865515.

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας:

Διαγόρου 8, Κρητικός Τower 9ος-11ος όροφος, Λευκωσία.

Ιστότοπος: http://www.supremecourt.gov.cy/judicial/sc.nsf/DMLFcourt_gr/DMLFcourt_gr?opendocument

Τηλ. 22369717, 22369718.

 • Ληξιαρχείο Γάμων:

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 90, 1077 Λευκωσία.

Ιστότοπος: http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Τηλ.: 22308810 και 22308653

 • Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας:

Αλκαίου 2, 1458 Λευκωσία.

Ιστότοπος: http://www.moi.gov.cy/moi/da/dadmin.nsf

Tηλ.: 22804348

 • Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών:

Απελλή 5-7, 1456 Λευκωσία.

Ιστότοπος: https://www.pio.gov.cy

Τηλ.: 22801130/132/133/134.

 • Κέντρο Θαλασσαιμίας:

Μακάρειο Νοσοκομείο, Λεωφόρος Ακροπόλεως, 2007 Στρόβολος

Tηλ.: 22405000.

Πληροφορίες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά με το περιεχόμενο του κανονισμού (άρθρο 21):

Πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία ορισμένων δημόσιων εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών

Σύμφωνα με κανονισμό της ΕΕ που προωθεί την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, ορισμένα δημόσια έγγραφα και τα επικυρωμένα αντίγραφά τους απαλλάσσονται από την επικύρωση και τη διατύπωση της επισημείωσης εντός της ΕΕ από τις 16 Φεβρουαρίου 2019. Για ορισμένα από αυτά τα έγγραφα (βλέπε παρακάτω), μπορείτε επίσης να ζητήσετε πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο για την αποφυγή των μεταφραστικών απαιτήσεων και, σε κάθε περίπτωση, επικυρωμένη μετάφραση που εκπονήθηκε σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να γίνεται αποδεκτή.

Η απαλλαγή από την επικύρωση και τη διατύπωση της επισημείωσης ισχύει μόνο για τα έγγραφα και τα επικυρωμένα αντίγραφά τους που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές κράτους μέλους και υποβάλλονται στις δημόσιες αρχές άλλου κράτους μέλους. Πρόκειται για:

– έγγραφα τα οποία προέρχονται από δικαστήριο ή δικαστικό υπάλληλο·
– διοικητικά έγγραφα·
– συμβολαιογραφικές πράξεις·
– επίσημα πιστοποιητικά προσαρτημένα σε ιδιωτικά έγγραφα·
– διπλωματικά και προξενικά έγγραφα.

Επιπλέον, η απαλλαγή ισχύει μόνο για τα έγγραφα που βεβαιώνουν ένα ή περισσότερα από τα γεγονότα που απαριθμούνται κατωτέρω. Οι ενδείξεις με έντονους χαρακτήρες υποδηλώνουν ότι διατίθεται πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο για τα εν λόγω έγγραφα. Επισημαίνεται ότι δεν εκδίδονται όλα τα τυποποιημένα έντυπα σε όλα τα κράτη μέλη.

 • γέννηση
 • θάνατο
 • το κατά πόσον ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή
 • όνομα
 • γάμο, ικανότητα για σύναψη γάμου και οικογενειακή κατάσταση
 • διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση γάμου
 • καταχωρισμένη συμβίωση, ικανότητα για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και κατάσταση από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης
 • λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση καταχωρισμένης συμβίωσης
 • γονική ιδιότητα ή υιοθεσία
 • κατοικία και/ή διαμονή
 • ιθαγένεια
 • λευκό ποινικό μητρώο
 • υποψηφιότητα ή ψηφοφορία στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή σε δημοτικές εκλογές σε άλλο κράτος μέλος

Πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε άλλο κράτος μέλος και πρέπει να υποβάλλεται μαζί με το δημόσιο έγγραφο στο οποίο επισυνάπτεται.

Όταν ένα κράτος μέλος επιτρέπει την υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου δημόσιου εγγράφου αντί για το πρωτότυπο, οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους πρέπει να αποδέχονται επικυρωμένα αντίγραφα που έχουν εκδοθεί στο κράτος μέλος όπου εκδόθηκε το δημόσιο έγγραφο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό και τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EL/public_documents

Civil Marriages can be solemnized according to the Marriage Law N.104(Ι)/2003 of the Republic of Cyprus.

Interested parties must personally apply to Municipality of Engomi (3 Erechtheiou street, 2413 Engomi, Lefkosia/Nicosia, Cyprus) providing all necessary documents/certificates required in order to get married:

 

(Α) CYPRIOTS

 1. ID Card
 2. Birth Certificate
 3. Affidavit that clearly describes the applicant’s marital status (single/ divorced/widowed) and the name of the person that the applicant intends to get married to. Applicants must apply at the District Court or at the Family Court.
 4. No Impediment Certificate from the District Administration Office. In order to receive the above-mentioned certificate, it is necessary that the applicant submits the relevant application and the original affidavit. The Certificate is valid for three (3) months from the date of issue.
  (If a Cypriot is interested to get married with a Third Country National, he/she should apply to the Civil Weddings Registrar (Civil Registry and Migration Department).
 5. Finalized Divorce Certificate (if applicable)
 6. Death Certificate of the Spouse with the Certificate of the previous Marriage (if applicable)
 7. Optional: Certificate for Thalassemia Hematologic Diagnosis (blood analysis for Mediterranean Anemia)

 

(Β) EUROPEAN CITIZENS (NOT CYPRIOTS)

 1. Passport or ID Cart
 2. Registration Certificate (known as “yellow slip”)
 3. Birth Certificate* (translated in Greek)
 4. Certificate of Marital Status* (No Impediment Certificate) from a Government Authority of their country (e.g. Municipality, Ministry of Interior, Registry Office). This certificate is valid for three (3) months from the date of issue. The Certificate must be properly translated (in Greek).
  (For Greek citizens α Μarriage license from their Municipality is required.)
 5. Affidavit that clearly describes the applicant’s marital status (single/ divorced/widowed) and the name of the person that the applicant intends to get married to. Applicants must apply at the District Court or at the Family Court.
 6. If a European is interested to get married with a Third Country National, he/she should apply to the Civil Weddings Registrar (Civil Registry and Migration Department) for the No Impediment Certificate. The Certificate is valid for three (3) months from the date of issue. In order to receive the above-mentioned certificate, it is necessary that the applicant submits the relevant application and the original affidavit.
 7. Finalized Divorce Certificate* (if applicable) (translated in Greek and legalized)
 8. Death Certificate of the Spouse* with the Certificate of the previous Marriage (if applicable) (translated in Greek and legalized)
 9. Optional: Certificate for Thalassemia Hematologic Diagnosis (blood analysis for Mediterranean Anemia).

 

(C) THIRD COUNTRY NATIONALS

 1. Passport
 2. Temporary Residence Permit (known as “pink slip”) or Visa (If the Temporary Residence Permit expires within one month, proof of payment for a new application for the Temporary Residence Permit in the Republic should also be presented.)
 3. Birth Certificate* (translated in Greek)
 4. Certificate of Marital Status* (No Impediment Certificate) from a Government Authority of their country (e.g. Municipality, Ministry of Interior, Registry Office). This certificate is valid for three (3) months from the date of issue. The Certificate must be properly translated (in Greek) and legalized.
  [For British citizens, a Letter of no marriage certificate / No trace letter from the General Register Office, legalized with an Apostille, is required. In case that the Certificate does not cover the last 18 months, a Single Statutory Declaration of the interested parties is required, made before a Lawyer or a Notary of the UK, legalized with an Apostille.] 
 5. Affidavit that clearly describes the applicant’s marital status (single/ divorced/widowed) and the name of the person that the applicant intends to get married to. Applicants must apply at the District Court or at the Family Court.
 6. No Impediment Certificate from the Civil Weddings Registrar in Cyprus (Civil Registry and Migration Department). In order to receive the above-mentioned certificate, it is necessary that the applicant submits the relevant application and the original affidavit. The Certificate is valid for three (3) months from the date of issue.
  [Notes:
  a. If the interested parties are both Third Country Nationals and are in Cyprus with an visa for tourism, the above-mentioned Certificate is not necessary.
  b. For British citizens, the Certificate is required only if a British is interested to get married with a Third Country National.]
 7. Finalized Divorce Certificate* (if applicable) (translated in Greek and legalized)
 8. Death Certificate of the Spouse* with the Certificate of the previous Marriage (if applicable) (translated in Greek and legalized)
 9. Optional: Certificate for Thalassemia Hematologic Diagnosis (blood analysis for Mediterranean Anemia).

 

* NOTES:

 • The documents must be recent, original and officially translated into Greek (or Εnglish) by certified translator who is registered in the Register of Sworn Translators in Cyprus (OR by a certified translator of the applicant’s country and a sworn translator in Cyprus). The original and the translated documents must be presented together to our offices.
 • All the public documents must be legalized as follows:
  • In case the country of origin of the applicant has signed the Hague Convention of 1961 to be certified by Apostille stamp. [Pursuant to an EU Regulation, certain public documents (e.g. Certificate of Marital Status, Birth Certificate) are exempt from legalisation and the apostille formality within the EU.]
  • In case the country of origin of the applicant has not signed the Hague Convention of 1961 to be certified:
   (a) by the Ministry of Foreign Affairs of applicant’s country and then
   (b) by the Embassy/Consulate of  the Republic of Cyprus in applicant’s country.
          OR
   (a) by the Ministry of Foreign Affairs of applicant’s country and
   (b) by the Embassy/Consulate of  applicant’s country in the Republic of Cyprus and
   (c) by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus.


PROCEDURES
There are two procedures for Civil Marriage.

 • Special License Procedure – 281 €

If the couple has special reason for marrying early it will follow the Special procedure whereby, they can get married the same day of their application or less than fifteen days. In this case, is better to make an appointment with our office.

 • Normal procedure (Notice of Marriage) – 128 €

In this case the couple will sign the notice of Marriage and can get married after 15 days from the day of their application but not later than 3 months.

  

GENERAL INFORMATION

 • Interested parties must be over 18 years old. If either party of the intended marriage, is under 18 years of age (and over 16), the written consent of the parents or the legal guardian of such party, must be presented to our Officer on their application.
 • Interested parties must not be relatives [e.g. not blood relatives up to the fifth degree or relatives by marriage up to the third degree].
 • Marriage between persons of the same sex is not permitted.
 • The ceremony of the marriage is very simple and it usually takes about 15 minutes, in the presence of two (2) witnesses. The marriage is celebrated in Greek or English during working hours (Mondays to Fridays) from 8.30 a.m. till 2:00 p.m.
 • After the celebration of marriage, the couple, the witnesses and the Marriage Officer signs the certificates and we give to the couple 1 original certificate of marriage.
 • For certified true copy of the Certificate of Marriage the couple must apply at the Civil Marriage Office of Engomi Municipality.

The fees for the above procedures of civil marriage are as follows:

Special License Procedure:                                                281 € (euros)

Normal procedure (Notice of marriage):                        128 € (euros)

 

Extra fees

Certified true copy of certificate of marriage:               13 € (euros) per copy

Copy of any other document from our archive:            17 € (euros)

USEFUL CONTACTS:

 • Municipality of Engomi:

3, Erechtheiou street, 2413 Engomi

www.engomi.org

For any further information concerning the procedure of civil marriage and in order to arrange an appointment for the application or the celebration of a marriage, please contact during working hours with Mr Sokratis Sarris, tel. 00357-22464796 or e-mail [email protected]

 • Nicosia District Court:

Charalambou Mouskou street, Nicosia

Website: http://www.supremecourt.gov.cy/judicial/sc.nsf/DMLDcourt_gr/DMLDcourt_gr?opendocument

Τel.: 22865527, 22865515.

 • Nicosia Family Court:

8, Diagorou, Kritikos Τower 9th-11th floor, Nicosia.

Website: http://www.supremecourt.gov.cy/judicial/sc.nsf/DMLFcourt_gr/DMLFcourt_gr?opendocument

Τel. 22369717, 22369718.

 • Civil Marriage Registry:

Civil Registry and Migration Department,

90, Archiepiskopou Makariou III ave., 1077 Nicosia.

Website: http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Tel.: 22308810 and 22308653

 • District Administration Office:

2, Alkaiou street, 1458 Nicosia.

Website: http://www.moi.gov.cy/moi/da/dadmin.nsf

Tel.: 22804348

 • Press and Information Office (PIO):

5-7, Apelli street, 1456 Nicosia.

Website: https://www.pio.gov.cy

Τel.: 22801130/132/133/134.

 • Thalassaemia Centre:

Arch. Makarios III Hospital, Akropoleos ave., 2007 Strovolos

Tel.: 22405000.

Information by Commission and Member States on the contents of the Regulation (Article 21): common text

Information concerning the circulation between Member States of certain public documents

Pursuant to an EU Regulation which promotes the free movement of citizens, certain public documents and their certified copies are exempt from legalisation and the apostille formality within the EU from 16 February 2019. For some of these documents (see below in bold), you can also request a multilingual standard form to avoid translation requirements and, in any case, a certified translation made in any EU Member State must be accepted.

The exemption from legalisation and the apostille formality only applies to documents and their certified copies issued by the public authorities of a Member State and presented to the public authorities of another Member State. Such are:

–           documents emanating from a court or a court official;

–           administrative documents;

–           notarial acts;

–           official certificates placed on private documents;

–           diplomatic and consular documents.

Furthermore, the exemption applies only to documents establishing one or more of the facts listed below. Entries in bold indicate that there is a multilingual standard form available for such documents. Please note that not all standard forms are issued in all Member States.

 • birth
 • death
 • a person being alive
 • name
 • marriage, capacity to marry and marital status
 • divorce, legal separation or marriage annulment
 • registered partnership, capacity to enter into a registered partnership and registered partnership status
 • dissolution of a registered partnership, legal separation or annulment of a registered partnership
 • parenthood or adoption
 • domicile and/or residence
 • nationality
 • absence of a criminal record
 • standing as candidates or voting in elections to the European Parliament or in municipal elections in another Member State

A multilingual standard form can only be used in another Member State and must be presented together with the public document to which it is attached.

Where a Member State permits the presentation of a certified copy of a public document instead of the original, the authorities of that Member State must accept a certified copy made in the Member State where the public document was issued.

More information on the Regulation and the multilingual standard forms can be found in the European e-Justice Portal:https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents?init=true

print