Αιτήσεις για e-Έγκωμη


Έντυπα σχετικά με το Τμήμα Φορολογιών


Έντυπα για άδεια λειτουργίας, πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και καπνού


Έντυπα για άδεια εκπομπής ήχου


Έντυπα Αιτήσεων για άδεια σύμφωνα με τον Περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμο Κεφ. 96

 1. Αίτηση για άδεια οικοδομής (Έντυπο 1)
 2. Αίτηση για άδεια διαχωρισμού γης, οικοδομής, ή κατασκευής δρόμου (Έντυπο 2)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του μελετητή του έργου (Έντυπο 3)
 4. Έντυπο αυτοελέγχου (Έντυπο 4)
 5. Γνωστοποίηση συμπλήρωσης εργασιών για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης (Έντυπο 5)
 6. Πιστοποιητικό συμπλήρωσης έργου (Έντυπο 6)
 7. Έκθεση επιβλέποντα μηχανικού προς την αρμόδια αρχή (Έντυπο 6.1)
 8. Αίτηση για άδεια κατεδάφισης (Έντυπο 7)
 9. Εμβαδομέτρηση οικοδομής – Παράδειγμα (Έντυπο 8)
 10. Αίτηση για ανανέωση άδειας (Έντυπο 9)
 11. Αίτηση για έκδοση αντιγράφου άδειας (Έντυπο 10)
 12. Έντυπο κοινοποίησης εξαίρεσης από την υποχρέωση εξασφάλισης Άδειας Οικοδομής  (Για την αλλαγή στη διαδικασία για την υποβολή φ/β συστημάτων δέστε τη σχετική ανακοίνωση: https://engomi.org/25166/ )

Έντυπα σχετικά με την Πολεοδομική Αμνηστία

 1. Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών
 2. Πολεοδομική Αμνηστία: Πώς να αποκτήσετε εκσυγχρονισμένο τίτλο ιδιοκτησίας (Συνοπτικό Ενημερωτικό Δελτίο για το κοινό)
 3. Εκτενές Ενημερωτικό Δελτίο
 4. Information Bulletin
 5. Διάγραμμα Διαδικασιών
 6. Έντυπο Δήλωσης Πρόθεσης – Περί Οδών και Οικοδομών Νόμος
 7. Έντυπο Δήλωσης Πρόθεσης – Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος
 8. Ένορκη Δήλωση
 9. Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια

 


Έντυπα Αιτήσεων για Άδεια Διαχωρισμού Γης ή Κατασκευής Δρόμου σύμφωνα με το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2000

 1. ΤΦ015 Αίτηση για Ανανέωση Άδειας Διαίρεσης Γης και Κατασκευής Δρόμου
 2. ΤΦ017 Έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν για έγκριση των Σχεδίων Μηκοτομών & Οριζοντιογραφίας
 3. ΤΦ021 Ειδοποίηση Αρμόδιας Αρχής για την έναρξη των εργασιών σύμφωνα με την Άδεια Διαίρεσης Γης και Κατασκευής Δρόμου
 4. ΤΦ022 Διορισμός Εργοληπτικής Εταιρείας που θα εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με την Άδεια Διαίρεσης Γης και Κατασκευής Δρόμου
 5. ΤΦ023 Διορισμός Επιβλέποντα για την υλοποίηση των όρων της Άδειας Διαίρεσης Γης και κατασκευής Δρόμου
 6. ΤΦ028 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για τα υψόμετρα της υπερεκσκαφής
 7. ΤΦ029 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για τους οχετούς όμβριων νερών
 8. ΤΦ030 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για την τοποθέτηση των κρασπέδων
 9. ΤΦ031 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για τα υψόμετρα του υποθεμελίου και των εγκαταστάσεων από δημόσιες υπηρεσίες
 10. ΤΦ032 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν την εγκατάσταση αγωγών για το ΣΑΛ

 


Έντυπα σχετικά με σκύλους


 

Έντυπα σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων


Έντυπο εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο ή αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας


Παροχή πληροφοριών δυνάμει του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017


Έντυπο σχετικά με στον θεσμό του Παρατηρητή της Γειτονιάς

print