Άρθρα

Εφαρμογή του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017

Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017 [Ν.184(I)/2017] τέθηκε σε ισχύ από στις 22 Δεκεμβρίου 2020 και εφαρμόζεται από τις Δημόσιες Αρχές καθώς από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η (εκάστοτε) Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενεργώντας βάσει του νόμου (άρθρο 35) ως Επίτροπος Πληροφόρησης, ασκεί γενική εποπτεία εφαρμογής των διατάξεων του νόμου, ελέγχει αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία/παράπονο και δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στον Δήμο, εφόσον αποδειχθεί ότι παραβιάζει τον νόμο ή/και δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις της.

Στόχος του εν λόγω Νόμου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον Δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, καθιερώνοντας το δικαίωμα των πολιτών να ζητούν και να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις και με ή χωρίς την καταβολή τελών, πληροφορίες που κατέχουν οι Αρχές, με σκοπό τον έλεγχο των Πράξεων και των Αποφάσεων της Διοίκησης.

Οι Αρχές υποχρεούνται να παραθέτουν κατηγοριοποιημένες σε πίνακα (Σχέδιο Δημοσίευσης) τις πληροφορίες που είναι δημοσιευμένες και προσβάσιμες σε όλους καθώς και άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί να εξασφαλίσει ο πολίτης μετά από σχετικό αίτημα (ατελώς ή με την καταβολή συγκεκριμένου τέλους). Τα αιτήματα για παροχή πληροφοριών πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς μέσω της σχετικής αίτησης (άρθρο 9) στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Το όνομα του αιτούντος,
(β) η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντος και
(γ) περιγραφή των πληροφοριών που ζητούνται.

Στην αίτηση μπορεί να δηλωθεί και η προτίμηση του αιτούντος στον τρόπο παροχής των ζητούμενων πληροφοριών με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Αντίγραφο των πληροφοριών σε έντυπη μορφή ή άλλη μορφή
(β) Παροχή εύλογης δυνατότητας για πρόσβαση στο αρχείο που περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες και
(γ) Σύνοψη ή περίληψη των πληροφοριών σε έντυπη ή άλλη μορφή.

Δυνάμει του παρόντος νόμου [άρθρο 12(1)], ο Δήμος Έγκωμης πρέπει να επιληφθεί και να διεκπεραιώσει το αίτημα εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Βάσει των διατάξεων του Νόμου οι Αρχές έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις [άρθρο 8(1)]:

(α) Υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών και
(β) Υποχρέωση παροχής των πληροφοριών, στην περίπτωση που αυτές θεωρούνται προσβάσιμες.

 

Δείτε το εγκεκριμένο Σχέδιο Δημοσίευσης του Δήμου Έγκωμης πατώντας εδώ.

Δείτε την Αίτηση παροχής πληροφοριών πατώντας εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο Λειτουργό του Δήμου Έγκωμης, κ. Σωκράτη Σαρρή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].