ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ο Δήμος Έγκωμης όπως και όλοι οι Δήμοι, αντιμετωπίζει το τεράστιο πρόβλημα της λειτουργίας επαγγελματικών υποστατικών που έχουν προβεί σε αυθαίρετες κατασκευές, προσθήκες κλπ, χωρίς την εξασφάλιση των νενομισμένων αδειών.  Ο Δήμος προβαίνει συνεχώς σε συντονισμένες ενέργειες για να συμμορφωθούν. Μάλιστα, με γραπτές επιστολές σε όλα τα επαγγελματικά υποστατικά, τους υποδεικνύει τις ευθύνες τους και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν. Ο Δήμος δεν ενεργεί επιλεκτικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και έχει δώσει χρονικό περιθώριο σε όλα τα υποστατικά να συμμορφωθούν μέχρι τέλος Ιουνίου 2017 σε ότι αφορά μόνο στην υλοποίηση των χρονοβόρων διαδικασιών έκδοσης της αναγκαίας Πολεοδομικής (Πολεοδομική Αρχή) και αντίστοιχης Άδειας Οικοδομής (Δήμος Έγκωμης).

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι να λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 112 του Περί Δήμων Νόμου (Ν111/85), το οποίο προνοεί την έκδοση ετήσιας Άδειας Λειτουργίας, αφού όμως πρώτα ικανοποιούνται θέματα ασφάλειας και υγείας. Παρόμοια, και για την έκδοση της ετήσιας Άδειας και πώλησης και χρήσης οινοπνευματωδών ποτών και χρήση μεγαφώνων, όπου απαιτείται.

Με τη λήξη της χρονικής προθεσμίας, το Δημοτικό Συμβούλιο θα μελετήσει το θέμα για λήψη αποφάσεων, για όσους δεν θα έχουν συμμορφωθεί. Πάντως, από τις ενέργειες του Δήμου, υπάρχει και σημαντική θετική ανταπόκριση για συμμόρφωση.

Στόχος των συνεχών ενεργειών του Δήμου Έγκωμης είναι η αντιμετώπιση όλων αυτών των από πολλών ετών συσσωρευθεισών παρανομιών από επαγγελματικά υποστατικά.

Ούτε παρεμβολές δέχεται ο Δήμος και ούτε θα δεχθεί. Οι υπηρεσίες επιτελούν τα καθήκοντα τους απερίσπαστες και καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες να αντεπεξέλθουν, αφού υπάρχει έλλειψη προσωπικού λόγω αφυπηρετήσεων και απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.

Το θέμα αυτό (των αυθερεσιών από επαγγελματικά υποστατικά) απασχολεί σοβαρά και το κλιμάκιο Δημάρχων Λευκωσίας με σκοπό να συντονιστούν οι ενέργειες των Δήμων, ως προς τη λήψη μέτρων.

print